På årsmötet 2024-01-27 beslutade Åby motorklubb att införa sökbara stipendier för sina medlemmar som tävlar i olika motorsporter. Dessa stipendier ersätter förslag och ansökningar om sponsring från klubben genom exempelvis motioner. Stipendier kan sökas först inför årsmöte 2025.

Stipendierna ska sökas av tävlande medlemmar och beviljas enbart om den sökande uppfyller ett antal kriterier. Stipendier delas ut en gång per år efter beviljad ansökan. Ekonomiska medel till stipendier utgörs av vinst från klubbens evenemang. Stipendium betalas ut efter uppvisande av kvitto på inbetald anmälningsavgift. Varje mottagare av stipendium skriver ett avtal med klubben om att stipendiemedel ska gå till anmälningsavgift till tävling.

Skulle föraren avstå från att delta i tävlingen eller bryta tävlingen utan giltigt skäl kommer föraren krävas på återbetalning. Giltiga skäl är sjukdom eller haveri på ett sådant sätt att föraren inte kan fortsätta sitt deltagande i tävlingen. Beviljade stipendier ska redovisas på nästkommande årsmöte med tillhörande motivering.

Vi ser gärna att stipendiemottagare delar med sig av bilder och redovisning från genomförd tävling vid årsmötet.

En särskilt utsedd grupp av klubbmedlemmar granskar ansökningar om stipendium och årsmötet beslutar om stipendium beviljas. Kriterium för beviljande av stipendium från Åby motorklubb följer nedan.

Sökande ska:

1. Vara medlem i Åby motorklubb året som ansökan lämnas in samt minst två år bakåt i sammanhängande följd.

2. Engagerat sig som funktionär i Åby motorklubbs aktiviteter eller visat engagemang för klubben på annat sätt.

3. Vara en god representant och ambassadör för Åby motorklubb på tävlingar och i andra sammanhang.

4. Använda stipendiet till anmälningsavgifter i motortävlingar där den tävlande representerar Åby motorklubb.

5. Inte fått beviljat stipendium året innan.

6. Lämna in kvitto på att pengarna har gått till rätt sak.

Intresserad? Ansökningsblankett finns att hämta i vår klubblokal efter förfrågan på amk@abymotorklubb.se

Share Button